Istočno Sarajevo - Ulcinj

Polazak: 21:15h / Povrtak: 21:00h

Istočno Sarajevo - H. Novi

Polazak: 9:00h / Povratak: 6:45h

Istočno Sarajevo - Trebinje

Polazak: 13:00h / Povratak: 7:30h

Istočno Sarajevo - Ulcinj

Cjenovnik usluga na relaciji: Istočno Sarajevo - Ulcinj

Polazak iz Istočnog Sarajevo u 21:15h, povratak iz Ulcinj u 21:00h. SVAKODNEVNO (SEZONSKA LINIJA) od 01.07.- do 01.09.

Zbog izuzetno velikog interesovanja molimo cjenjene putnike da izvrše rezervaciju karata kako bi osigurali svoje mjesto u autobusu za željeni dan putovanja.

Sve rezervacije na telefon +387 (0)57 316 184.

Na povratnu kartu ostvarujete popust 30%.

Relacija Jedan pravac Povratna
I. Sarajevo - Sutomore 42.00 KM 73.00 KM
I. Sarajevo - Bar 45.00 KM 76.00 KM
I. Sarajevo - Ulcinj 47.00 KM 81.00 KM

Ugodnu i sigurnu vožnju želi vam Balkan Ekspres.

Istočno Sarajevo - H. Novi

Cjenovnik usluga na relaciji: Istočno Sarajevo - Herceg Novi

Polazak iz Istočnog Sarajevo u 09:00h, povratak iz Herceg Novog u 06:45h. SVAKODNEVNO

Zbog izuzetno velikog interesovanja molimo cjenjene putnike da izvrše rezervaciju karata kako bi osigurali svoje mjesto u autobusu za željeni dan putovanja.

Sve rezervacije na telefon 057/316-184.

Na povratnu kartu ostvarujete popust 20%.

Studenti uz priložen index ostvaruju popust od 20%.

Relacija Polazak Povratak Cijena
I. Sarajevo - Vojkovici 9:00 16:10 1.50 KM
I. Sarajevo - Kijevo 9:17 16:00 2.50 KM
I. Sarajevo - Trnovo 9:32 15:45 3.50 KM
I. Sarajevo - Dobro Polje 10:00 15:25 5.50 KM
I. Sarajevo - Miljevina 10:35 14:55 8.00 KM
I. Sarajevo - Kuta 10:45 14:45 8.50 KM
I. Sarajevo - Foča 11:05 14:30 9.00 KM
I. Sarajevo - Kopilovi 11:20 14:10 12.00 KM
I. Sarajevo - Šćepan P. 11:50 13:40 14.00 KM
I. Sarajevo - Mratinje 12:10 13.20 16.00 KM
I. Sarajevo - Plužine 12:30 13:00 17.00 KM
I. Sarajevo - Okuka 12:38 12:47 19.00 KM
I. Sarajevo - Pivski M. 12:50 12:35 21.00 KM
I. Sarajevo - Rudine 13:00 12:25 21.00 KM
I. Sarajevo - Miljakovac 13:10 12:15 22.00 KM
I. Sarajevo - Brezna 13:25 11:22M 23.00 KM
I. Sarajevo - Lipova Rav. 13:50 13:30 24.00 KM
I. Sarajevo - Jasenovo P. 13:58 11:22 25.00 KM
I. Sarajevo - Vidrovan 14:19 11:11 26.00 KM
I. Sarajevo - Nikšić 14:30 11:00 27.00 KM
I. Sarajevo - Podgorica 15:50 9:30 34.00 KM
I. Sarajevo - Cetinje 16:20 9:00 37.00 KM
I. Sarajevo - Budva 17:05 8:10 39.00 KM
I. Sarajevo - Tivat 17:40 7:35 41.00 KM
I. Sarajevo - Kamenari 17:55 7:20 42.00 KM
I. Sarajevo - Herceg Novi 18:15 6:45 45.00 KM

Ugodnu i sigurnu vožnju želi vam Balkan Ekspres.

Istočno Sarajevo - Trebinje

Cjenovnik usluga na relaciji: Istočno Sarajevo - Trebinje

Polazak iz Istočnog Sarajevo u 13:00h, povratak iz TREBINJA  u 07:30h. SVAKODNEVNO

Sve rezervacije na telefon 057/316-184.

Na povratnu kartu ostvarujete popust 20%.

Studenti uz priložen index ostvaruju popust od 20%.

Relacija Jedan pravac Povratna
I. Sarajevo - Foča 9.00 KM   15.50 KM
I. Sarajevo - Gacko 18.50 KM   31.50 KM
I. Sarajevo - Bileća 22.00 KM  36.00 KM
I. Sarajevo - Trebinje 26.00 KM  42.50 KM

Ugodnu i sigurnu vožnju želi vam Balkan Ekspres.

Ugovoreni prevoz

Balkan Express Istočno Sarajevo posjeduje svoj vlastiti vozni park kojim vrši linijski i vanlinijski prevoz u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu za svoje potrebe i potrebe trećih lica. Balkan Express raspolaže sa četiri vozila visoke turističke klase koji posjeduju klima uređaj, audio i dvd opremu i dva prigradska vozila koji posjeduju klima i audio opremu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt

Balkan Express d.o.o.

Vojvode Radomira Putnika 3
71123 Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 (57) 317 000
Faks: + 387 (57) 317 000
Mobilni: +387 (65) 685 306
Mobilni: + 387 (65) 675 233

balkanexpress.is@gmail.com

Online ticket

Opšti uslovi putovanja

1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnicama organizatora putovanja TA "Balkan express" (dalje: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju, koja može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 40% od cijene putovanja, ukoliko pojedinačnim programom putovanja nije drugačije određeno. Ostatak ugovorene cijene putovanja plaća se 15 dana prije početka puta, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik ne izvrši u roku uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 10 ovih uslova.

2. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

Da sa putnikom zaključi ugovor o putovanju i putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); isplati srazmijernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cijene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklam acije - prigovora putnika. i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovorni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja; delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvidjeti i prevladati; Saglasno dobrim poslovnim običajim a u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika.

3. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

Da se detaljno upozna sa programom i opštim uslovima putovanja, uslovima osiguranja stavljenim na raspolaganje i da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u cijelosti prihvata; Uplati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovim a i na način predviđen opštim uslovima i programom putovanja; Da organizatoru u roku koji on odredi dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbjedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocim a usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova; Odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru nadoknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika; Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga; Prije zaključenja ugovora se informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova republike Srpske ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika.

4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:

Cijene putovanja su iskazane u stranoj valuti, a obračun i uplata vrši se u zemlji u konvertibilnim markama prema efektivnom prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu, a prema programa putovanja (fakultativni izleti) plaćaju se ino partneru organizatora putovanja isključivo u efektivi. Cijena program a putovanja uključuje kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, smještaja, ishrane, priprema i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge), ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno pismeno ugovoreno. Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno pismeno ugovoreno, troškove: aerodromskih taksi, turističkog vodiča, lokalnog vodiča ili predstavnika organizatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klim a uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikam a (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatnih obroka i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za dijecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, određeni su od strane neposrednih pružaoca usluga i iste treba restriktivno tumačiti (npr. za dijecu do dvije godine starosti relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino - partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile previđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Za putovanje avionom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu na polasku, prvog dana putovanja, najmanje dva sata ranije u odnosu na objavljeno vreme polijetanja od strane avio kompanije. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme slijetanja aviona na aerodrom u povratku, posljednjeg dana putovanja. Za putovanje autobusom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu 30 minuta prije objavljenog vremena polaska. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme dolaska autobusa posljednjeg dana putovanja na mjesto polaska ili drugo mesto predviđeno programom putovanja. Trajanje ili dužina putovanja izražava se brojem kalendarskih dana, računajući od vremena početka do vremena završetka putovanja, bez obzira na vrijeme (sat) polaska prvog ili povratka posljednjeg dana putovanja. Ukoliko, zbog kasnog dolaska u smještajni objekat, predviđeni kasni / rani obrok nije moguće realizovati, biće zamjenjen drugim pansionskim obrokom u toku boravka. Usluge turističkog vodiča, pratioca ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumevaju cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu - nužnu pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva vodiča, pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisim a i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u cjelosti. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklam acije putnika.

5. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Organizator može zahtjevati povećanjeugovorene cijene najkasnije 15 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmene valute ili do promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Za povećanje objavljene cijene do 10% nije potrebna saglasnost putnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavjesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Objavljena sniženja cijene aranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora - reklamacije putnika prema organizatoru.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijam a, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene putovanja tj. izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim - nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju standardene usluge (prosječne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta), te ako putnik nije pismeno ugovorio posebne usluge (usluge posebnih - dopunskih karakteristika i kvaliteta), nema osnova za podnošenje prigovora - reklam acije organizatoru.

7. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

Ukoliko putnik nije izričito pismeno ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smještaj može se bez saglasnosti putnika zamjeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja, na teret organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja sa pravilima ponašanja i poštovanja istih u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocjenosti i vrjednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi i dr. Ako drugačije nije naznačeno u pojedinačnom programu putovanja, smještaj putnika u objekat je najranije posle 16, 00h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09, 00h na dan završetka korišćenja usluge. Trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) po pravilu su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje i koji bitno mogu pogoršati kvalitete smeštaja. Vremenski periodi funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumjeva neprekidan rad tokom cijele godine tj. čitavog dana (24 časa). Organizator ne pruzima odgovornost za gubitak ili krađu vrijednosti i dragocjenosti i drugih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika i hotelijera. Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane zavisi od kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja, bez obzira da li je usluživanje po principu samousluživanja (švedskog stola) ili klasičnog menija. Usluga Ul all inclusive, Al inclusive ili Al inclusive light, kao i bilo koja druga usluga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumjeva kontinentalni doručak. Prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumjeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno pismeno ugovoreno. Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u cjelosti snosi posljedice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumim a koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga angažuje organizator putovanja. Prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumjeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno pismeno ugovoreno itd.

8. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R Srpske. Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najm anje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora ili posrednika nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu. Putnik je dužan pismeno ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smještaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditet i dr. jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni odštetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojim a važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome i sam snosi sve posljedice i štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R Srpske, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenjuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.

9. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

Organizator može odustati od ugovora potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, organizator je dužan obavjestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cjelosti, najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najm anji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijam a 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio - čarter linijama i vozovim a ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. U slučaju potpunog odustanka od ugovora, organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator prije početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavjestiti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene programa putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promjenjen red letenja, prinudno slijetanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

10. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvjestiti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:

 • 10 % ako se putovanje otkaže do 30,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana,
 • 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana,
 • 90 % ako se otkaže 9 do 6 dana,
 • 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Promjena ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize i sl. , smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza putovanja došlo zbog: iznenadne bolesti ili smrti putnika, bračnog druga, srodnika prvog nasljednog reda, brata ili sestre, odnosno poziva za vojnu vježbu putnika ili zvanično proglašene elementarne nepogode. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprječenosti za rad (potvrdu izabranog ljekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klim atski uslovi i sl. , za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa. U slučaju da putnik, koji je odustao, obezbjedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Iznenadna bolest podrazumjeva od strane ovlašćenog ljekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane poslije zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja. U slučaju otkaza putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putniku novac vraća osiguravajuća kompanija čiju polisu o otkazu putovanja putnik posjeduje. Kod otkaza ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen organizatoru za posredovanje u dobijanju viza.

 

11. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, besplatan je. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio - prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti dva komada prtljaga. Deca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik može da unese u kabinu aviona jedan ručni prtljag do 8kg težine dimenzija 55x40x20cm. Ručni prtljag ne smije sadržati oštre predmete sa sečivom ili šiljkom, zapaljive ili otrovne materije, a količina tečnosti lim itirana je na maksim alno 100ml u posebnom pakovanju. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisim a i uzansama.

12. OSIGURANJE:

Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polisa zdravstvenog osiguranje tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja) za putovanja u inostranstvu i u R Srpskoj. Preporučije se putniku da obezbjedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ili pojedinih vidova osiguranja u pisanoj formi stavljen putniku na raspolaganje, smatraju se sastavnim dijelom ponude uz program putovanja organizatora, ako programom putovanja nije ponuđen neki drugi paket ili vid putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno plaća uz zahtjev za izdavanje ulazne vize za većinu zemalja Evropske unije.

13. PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA:

 • Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, direktno organizatoru i neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), sarađivati u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi - Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka koju obje strane potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta (istog dana ili tokom putovanja), putnik je obavezan da to naznači na primjerku koji je uručio predstavniku organizatora.
 • Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, putnik je obavezan u roku od 8 dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, isključivo organizatoru, dostaviti opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju (potvrdu o prigovoru, račune o plaćenim dodatnim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtjevati povraćaj razlike u cijeni. Svaki putnik - potpisnik ugovora, u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklam aciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije.
 • Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta.
 • Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 8 dana, odnosno u roku od 15 dana putniku isplati razliku u cijeni, sve od dana prijema uredne reklamacije. Ukoliko reklam acija nije kompletna i istu treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod prijetnjom propuštanja mogućnosti reklam acije. Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
 • Sniženje cijene, nakon reklam acije putnika, može dostići samo iznos reklam iranog, a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelim ično izvršene usluge. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cijene, ili neki drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa prijedlogom organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi sa spornim odnosom, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrješenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazim a, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Svaki zahtjev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organim a prije isteka roka za rješavanje prigovora, odnosno reklamacije smatraće se preuranjenim, kao i obavještavanje javnih glasila i medija povredom ugovora i ovih opštih uslova. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom, a pridržavao se napred navedenih uputstava i raspolaže kompletnom dokumentacijom, može se obratiti Arbitraži YUTA, čija odluka je obavezujuća za organizatora putovanja, a u cilju rješavanje međusobnih sporova.

14. INDIVIDUALNA PUTOVANJA "NA UPIT":

Za individualne "rezervacija na upit" putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 15 EUR u km protivvrijednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžm ana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi, depozit se u cjelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponudu ili potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cjelosti.

15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

16. OBAVEZNOST PRIMJENE:

Organizator može programom putovanja ili posebnim napomenama u programu putovanja predvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih m anifestacija i posebnim vidovima turizm a - đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvidjeti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova plaćanja i sl. Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni dio ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika, a definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja. U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud u Istočnom Sarajevu sjedištu organizatora putovanja uz primjenu propisa R Srpske. Ovi opsti uslovi vaze od 18. 03. 2009. godine.

 • Istočno Sarajevo - Ulcinj (Sezonska linija 01.07.-01.09.)
  Polazak: 21:15h / Povrtak: 21:00h
 • Istočno Sarajevo - Herceg Novi
  Polazak: 9:00h / Povratak: 6:45h
 • Istočno Sarajevo - Trebinje
  Polazak: 13:00h / Povratak: 7:30h
Design by Polar